Green Building  @ Nan Poly Technic
 Photo > Text : Pimporn  Sarichun
 
 
 
กระแสกรีนยังแรงไม่หยุด แต่กรีน ณ ที่นี่เป็นอาคารเรียนสีเขียวจริง ๆ ทั้งวิทยาลัย
เชิญชมสถานศึกษาครั้งนี้ จะพาไปยังวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เมืองสงบเล็ก ๆ ที่
มีวิทยาลัยในสังกัดของ สอศ. อยู่ภายในตัวจังหวัด 2 แห่ง อีกที่คือ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 
 
ช่วงที่ได้ภาพนี้เป็นปลายมีนาคม-ต้นเมษายน อากาศร้อนที่นี่ก็ไม่ยิ่งหย่อน จังหวัดอื่น ๆ 
จึงได้บรรยากาศใบไม้ร่วงและมีลมแรงสลับกันไปซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน
 
 
 
 ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยต้นบิ๊บเป็นแนวยาวเป็นช่วงที่ใบไม้กำลังผลัดใบพอดี
หลบหลังแนวไม้ด้านซ้ายมือเป็นอาคารของแผนกช่างยนต์ ด้านขวาเป็นลาน
คอนกรีตสำหรับกิจกรรมเคารพธงชาติและกิจกรรมอื่น ๆ 
 
 
 
 
 อาคารอำนวยการเขียวสวยเด่นสง่า ใกล้กับระเบียง มีซุ้มไม้เลื้อย
และโต๊ะสำหรับพักหรือรับแขก หรือจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาได้
 
 
 
 
 อาคารเรียนสีเขียวสวย ยังมีแนวบิ๊บเรียงรายให้ได้รับพลังเขียวจากธรรมชาติเพิ่มอีก
ขณะถ่ายภาพ วิทยาลัยได้มีการตัดแต่งกิ่งก้านสาขาของต้นไม้อยู่ งานหลักของอาคาร
สถานที่ก็ไม่สามารถจะเลี่่ยงไม้ชนิดนี้ออกไปได้ ทั้งใบ ดอก กิ่งก้านและกลิ่น
 
 
 
 
อาคาร 60 ปี มีห้องประชุมและเป็นอาคารเรียนและสำนักงาน
แนวบิ๊บยังรายเรียงอยู่ตลอด นึกถึงตอนที่ช่วงดอกบิ๊บบานแล้วร่วงหล่น
คงได้บรรยากาศหอมอบอวลทั้งวิทยาลัยฯ คนอยู่ที่นี่ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน
ดอกไม้ชนิดนี้มาอย่างดีแล้วนั้นเอง
 
 
 
 
 

 
 บอร์ดป้ายแสดงงานและประชาสัมพันธ์ ก็ไม่สามารถหลุดกระแสเขียวไปได้
ผนังอาคารไม่ปล่อยให้โล่ง เกิดประโยชน์ใช้สอยภายในพื้นที่จำกัด 
 
 
 

 
 อาคารไม้ที่ยังใช้งานได้ ดูร่วมสมัยขึ้นมาทันที เมื่อได้รับการแต่งแต้มสีใหม่
 
อาคารไม้เก่าอีกหลังแต่ใช้งานได้ งานนี้ไม่เขียวทั้งหลังยังมีสลับขาวเขียวสวยงาม
เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยที่มีอาคารจำนวนมากอยู่ภายในพื้นที่จำกัด แต่มีแนวถนน
ทะลุถึงกันตลอดทุกตัวอาคาร
 
 
 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงานทุกคน
ที่ให้การต้อนรับและร่วมฝึกอบรมพัฒนาฯ
28-30 มีนาคม 2556

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู