คู่มือ PowerPoint Dynamic Presentation (ฉบับปรับปรุง)  แก้ไขปรับปรุงจากฉบับที่จัดทำที่  โรงแรมพรพิงค์  จังหวัดเชียงใหม่ ในการอบรม หลักสูตค PowerPoint Dynamic Presentation และ MultiPoint โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู