หนังสือแจ้ง การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ในโครงการวิจัยการเผยแพร่และประเมินการใช้ชุดการเรียน 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู