เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อบูรณาการไอซีที ในการจัดการการเรียนการสอนให้กับครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จะจัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา  จัดอบรมฯ วันที่ 26-28  กันยายน 2558 หัวข้อเรื่อง

 

  • การบริหารจัดการงานด้วย Word 2013
  • การจัดการข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint 2013
  • Think-Pair-Share เพื่อการนำเสนอ
  • Online Service by SWAY and Excel online Survey

 

 

 

 
ศึกษากำหนดเวลา (Timeline)  โครงการฯ ให้ละเอียด และหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ผู้ประสานทางอีเมล  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   หรือเข้ากลุ่ม facebook  ชื่อกลุ่ม  Pom-Vec-Group เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการตามเอกสารแนบหรือ
  1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนฯ เพื่อบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  2. ใบสมัคร เป็นไฟล doc.   
หมายเหตุ  
  1. ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร   ขอให้ทางงานสารบรรณ ส่งทาง e-office เท่านั้น  เอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์และทางโทรสาร ผู้ประสานงานโครงการฯ ขออนุญาต พิจารณาให้เป็นเอกสารที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงการฯ 
  2. ไม่รับใบสมัคร ก่อน Timeline ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ทางศูนย์ฯ มีหลายโครงการที่ดำเนินการ จึงได้จัดขั้นตอนการทำงานไว้ให้เหมาะสมเพื่อการดำเนินการของทางสถานศึกษาและทางศูนย์ฯ 
 
ผู้ประสานโครงการ
นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เบอร์โทร. 053-22278 อีเมล  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Facebook  Pom-Vec-Group 

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู