ผู้มีรายชื่อ 60 ท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ

การประกาศรายชื่อก่อนกำหนดเวลา และขอให้ผู้มีรายชื่ออ่านโครงการและเงื่อนไขให้ละเอียด  หากมีความประสงค์...."ไม่ต้องการร่วมโครงการฯ"... กรุณารีบแจ้งให้ผู้ประสานงานให้ทราบโดยด่วนนะคะ  ทางอีเมลหรือเฟสบุึก จะสะดวกกว่าโทรศัพท์หรือทำหนังสือราชการ  เนื่องจากมีครูอีกจำนวนหนึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ขึ้นบัญชีรออยู่ 

 

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ 1-60 จะต้องดำเนินการดังนี้ 

 • ดาวน์โหลดเอกสารแนบซึ่งมีดังนี้
 1. หนังสือแจ้งสถานศึกษาและประกาศ รายชื่อ 60 ท่าน  ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อที่นี่ 
 2. กำหนดการในการจัดงานฯ
 3. โครงการฯ ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ

 

 • สิ่งที่จะต้องรีบดำเนินการสำหรับผู้มีรายชื่อ 1-60 ท่าน 
 1. ยืนยันความประสงค์ที่จะเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่นี่ "ยืนยันความประสงค์"   หรือใช้ QR code ดังรูปด้านล่างเพื่อ ยืนยืนความประสงค์
 2. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมเนื้อหา จำนวน 1 หน่วย เป็น pdf ไฟล์ แพครวมกันมาเป็นหนึ่งไฟล์ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2558
 3. ไปขออีเมลในสกลุ hotmail  outlook
 4. เครื่องโน้ตบุ๊ก  Microsoft office เวอร์ชั่น office 2013 เท่านั้น
 5. ตรวจสอบชื่อและนามสกุล และชื่อผลงาน ว่าถูกต้องหรือไม่ แจ้งให้ทราบ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2558
 6. สำหรับผู้ที่ใช้ social media ของ facebook ขอให้เข้าร่วมกลุ่ม Pom-Vec-Group  
 
 
 
อ.พิมพร  ศะริจันทร์ (ครูป้อม)
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
fb  Pom-Vec-Group 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #8 ครูป้อม 2015-09-21 14:48
ไม่ได้ยืนยันตรง นี้คุณครู หาให้เจอด้วยคร้ า ในข้อความ
อ้างอิง
 
 
0 #7 นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภ 2015-09-21 08:22
วอศ.อุตรดิตถ์ ขอยืนยันรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครง การนิเทศพัฒนากา รจัดการเรียนการ สอนฯ ดังนี้ 1. นางลักขณา ธเนศอนันต์ 2. นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ 3. นางสาววรรณวิภา พรมมา (แก้ไขชื่อจากเด ิม นางสาววิภา พรมมา เนื่องจากชื่อผิ ด) 4. นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ทอง (แทน นางรุ่งทิพย์ ปินตา)
อ้างอิง
 
 
0 #6 พิมพร 2015-09-20 11:06
;-) :zzz :cry:
อ้างอิง
 
 
0 #5 นงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง 2015-09-20 10:51
ยืนยันเข้าร่วมค ่ะ แจ้งแก้นามสกุลค ่ะ. นงเยาว์. แสนน้ำเที่ยง. วิทยาลัยอาชีวศึ กษาแพร่. ชื่อ ภาษาอังกฤษ.Mrs. Nongyao. Saennamthiang
อ้างอิง
 
 
0 #4 นงเยาว์ แสสน้ำเที่ยง 2015-09-20 10:46
ยืนยันเข้าร่วมก ารอบรมค่ะ
อ้างอิง
 
 
0 #3 จุฑารัตน์ เทพรัตน์ 2015-09-18 09:45
จุฑารัตน์ เทพรัตน์ ยืนยันเข้าร่วมโ ครงการฯ ค่ะ
อ้างอิง
 
 
0 #2 ปวีณา แสนบัวบาน 2015-09-18 09:30
ยืนยันการเข้าร่ วมโครงการนิเทศพ ัฒนาการจัดการเร ียนการสอนและส่ง เสริมการเรียนรู ้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อบุรณาการใน การจัดการเรียนก ารสอนให้กับครูป ระเภทวิชา บริหารธุรกิจ โดยมีรายชื่อดัง นี้ นางสาวปวีณา แสนบัวบาน นางรภีพร สุริยะ นางทิพรัตน์ จูจันทร์ ทะเบียนรถ กน 2918 ลำปาง
อ้างอิง
 
 
0 #1 นางอำไพ วัชรินทร์ 2015-09-15 19:53
ยืนยันความประสง ค์เข้าร่วมโครงก ารนิเทศพัฒนาการ จัดการเรียนการส อนและส่งเสริมกา รเรียนรู้ด้านอา ชีวศึกษา เพื่อบูรณาการไอ ที ในการจัดการเรีย นการส อนให้กับครูประเภทวิชาบริห ารธุรกิจ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู