การขับเคลื่อนงานวิชาการของ สอศ. ปี 2559 โดย รองเลขาธิการฯ วณิชย์ อ่วมศรี 

 

 

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู