{jcomments on}เรียน คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย


ตามที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ดำเนินการแจกคู่มือครูวิชาภาษาไทย ให้กับสถานศึกษานำร่องและศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ ภาค จำนวน 25 แห่งทางไปรษณีย์ (วันนำส่ง 10 พ.ค. 2559)  เป็นคู่มือในหลักสูตรปวช. 2556 จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่

เพื่อเป็นการยืนยันการได้รับคู่มือดังกล่าว จึงขอความกรุณา ท่านได้กรอกข้อมูลตามลิงค์นี้  เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือเพื่อตรวจสอบสถานศึกษาใดที่ยังไม่ได้รับคู่มือ  

สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับคู่มือฯ เท่านั้นนะคะ  ไม่ได้สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ขอรับแต่ประการใด 

หมายเหตุ : สำหรับสถานศึกษาอื่นที่ยังไม่ได้อยู่ในโครงการนำร่อง กรุณารอคู่มือครูฯ ที่จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ เร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  • จัดส่งให้กับสถานศึกษาในกลุ่มภาคเหนือและกรรมการในการจัดทำชุดการเรียน ทางไปรษณีย์วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
  • ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน ภาคกลาง กำลังดำเนินการ 

  

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู