บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิชา โครงงาน 2 หน่วยกิต pimporn 95
2 วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต pimporn 108
3 ปรับปรุงวิชา ประวัติศาสตร์ฯ และเศรษฐกิจพอเพียง pimporn 84
4 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ pimporn 102
5 รายงานการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ฯ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 151
6 ประกาศผลงานเวทีภาษาไทย การนำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบ active learning pimporn 97
7 ประกาศรายชื่อ 45 คนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูพิเศษสอน pimporn 248
8 หนังสือแจ้งสถานศึกษา+โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 4/2560 pimporn 429
9 สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษชุด English Phrasebook ฉบับพกพา pimporn 1000
10 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 3/2559 pimporn 158
11 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนครูอาชีวศึกษา 3/2559 pimporn 299
12 ประกาศรายชื่อ 60 คนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ pimporn 629
13 โครงการอบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 3/2559 pimporn 451
14 คู่มือครูวิชาภาษาไทย หลักสูตร ปวช. 2556 pimporn 5378
15 ประกาศรายชื่อ+รายละเอียดผู้ร่วมโครงการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 1047
16 ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต 8 วิชา สำหรับนักเรียนระดับ ปวส. pimporn 12192
17 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา 2/2558 pimporn 294
18 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 2/2558 pimporn 248
19 ประมวลภาพการประชุมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2 pimporn 269
20 เอกสารประกอบการบรรยายครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รุ่นที่ 2/2558 pimporn 307
21 ประกาศรายชื่อ (รอบสุดท้าย) ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรสำหรับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 543
22 ประกาศรายชื่อ (รอบแรก) ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรสำหรับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 459
23 คำถามที่พบบ่อย อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 433
24 หนังสือแจ้งสถานศึกษา+โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 459
25 รายงานผลโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมฯ โดยใช้ Coaching Technique pimporn 231
26 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มภาคเหนือ pimporn 502
27 ตรวจสอบรายชื่อ+รายวิชา+ชื่อหน่วย เพื่อจัดทำเกียรติบัตรเผยแพร่ผลงานฯ pimporn 270
28 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ (สอศ.) pimporn 1034
29 ทำเนียบ+ประมวลภาพการจัดประชุมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน pimporn 295
30 สำรวจความคิดเห็นก่อนเข้าร่วมประชุมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน pimporn 207
31 เอกสารประกอบการบรรยายครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว pimporn 549
32 ลงทะเบียน รับบัตร VIP ก่อนเริ่มงานประชุมฯ pimporn 316
33 คำถามที่พบบ่อย จากโครงการประชุมครูผู้ช่วย+พนักงานราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว pimporn 1454
34 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รอบสุดท้าย pimporn 524
35 อัพเดทรายชื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 + วันที่ 5 มิถุนายน 2557 pimporn 319
36 แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 1 pimporn 514
37 โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน pimporn 454
38 โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษาฯ ปี 2556-2557 pimporn 420
39 Coaching วิชาการจัดดอกไม้ pimporn 273
40 Coaching วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ pimporn 460
41 ตัวอย่างคำขึ้นต้นการเขียนจุดประสงค์รายวิชาของอาชีวศึกษา pimporn 230
42 การเปิดสอนสาขางานใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 399
43 การจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาในอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 212
44 การเตรียมจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา pimporn 559
45 คู่มือการบรรยาย "เทคนิคการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา" pimporn 315
46 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 225
47 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 238
48 ผังพื้นที่และการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ pimporn 222
49 รายงาน Coaching Technique เฉพาะกลุ่มภาคเหนือ pimporn 200
50 ผังการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Coaching Technique) pimporn 194
51 หลักสูตร ปวส. 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ pimporn 3470
52 ใช่แค่...เทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือ ? pimporn 250
53 การทำผลงานวิชาการผู้สอนอาชีวศึกษา pimporn 372

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู