บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิชา โครงงาน 2 หน่วยกิต pimporn 72
2 วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต pimporn 74
3 ปรับปรุงวิชา ประวัติศาสตร์ฯ และเศรษฐกิจพอเพียง pimporn 63
4 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ pimporn 59
5 รายงานการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ฯ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 104
6 ประกาศผลงานเวทีภาษาไทย การนำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบ active learning pimporn 74
7 ประกาศรายชื่อ 45 คนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูพิเศษสอน pimporn 216
8 หนังสือแจ้งสถานศึกษา+โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 4/2560 pimporn 407
9 สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษชุด English Phrasebook ฉบับพกพา pimporn 952
10 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 3/2559 pimporn 129
11 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนครูอาชีวศึกษา 3/2559 pimporn 284
12 ประกาศรายชื่อ 60 คนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ pimporn 595
13 โครงการอบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 3/2559 pimporn 428
14 คู่มือครูวิชาภาษาไทย หลักสูตร ปวช. 2556 pimporn 4619
15 ประกาศรายชื่อ+รายละเอียดผู้ร่วมโครงการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 966
16 ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต 8 วิชา สำหรับนักเรียนระดับ ปวส. pimporn 11396
17 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา 2/2558 pimporn 275
18 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 2/2558 pimporn 224
19 ประมวลภาพการประชุมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2 pimporn 256
20 เอกสารประกอบการบรรยายครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รุ่นที่ 2/2558 pimporn 294
21 ประกาศรายชื่อ (รอบสุดท้าย) ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรสำหรับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 504
22 ประกาศรายชื่อ (รอบแรก) ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรสำหรับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 438
23 คำถามที่พบบ่อย อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 395
24 หนังสือแจ้งสถานศึกษา+โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 418
25 รายงานผลโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมฯ โดยใช้ Coaching Technique pimporn 215
26 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มภาคเหนือ pimporn 464
27 ตรวจสอบรายชื่อ+รายวิชา+ชื่อหน่วย เพื่อจัดทำเกียรติบัตรเผยแพร่ผลงานฯ pimporn 239
28 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ (สอศ.) pimporn 956
29 ทำเนียบ+ประมวลภาพการจัดประชุมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน pimporn 269
30 สำรวจความคิดเห็นก่อนเข้าร่วมประชุมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน pimporn 191
31 เอกสารประกอบการบรรยายครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว pimporn 522
32 ลงทะเบียน รับบัตร VIP ก่อนเริ่มงานประชุมฯ pimporn 289
33 คำถามที่พบบ่อย จากโครงการประชุมครูผู้ช่วย+พนักงานราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว pimporn 1373
34 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รอบสุดท้าย pimporn 507
35 อัพเดทรายชื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 + วันที่ 5 มิถุนายน 2557 pimporn 300
36 แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 1 pimporn 483
37 โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน pimporn 431
38 โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษาฯ ปี 2556-2557 pimporn 401
39 Coaching วิชาการจัดดอกไม้ pimporn 255
40 Coaching วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ pimporn 423
41 ตัวอย่างคำขึ้นต้นการเขียนจุดประสงค์รายวิชาของอาชีวศึกษา pimporn 208
42 การเปิดสอนสาขางานใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 372
43 การจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาในอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 179
44 การเตรียมจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา pimporn 525
45 คู่มือการบรรยาย "เทคนิคการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา" pimporn 282
46 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 178
47 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 197
48 ผังพื้นที่และการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ pimporn 209
49 รายงาน Coaching Technique เฉพาะกลุ่มภาคเหนือ pimporn 187
50 ผังการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Coaching Technique) pimporn 173
51 หลักสูตร ปวส. 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ pimporn 3337
52 ใช่แค่...เทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือ ? pimporn 238
53 การทำผลงานวิชาการผู้สอนอาชีวศึกษา pimporn 326

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู