บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิชา โครงงาน 2 หน่วยกิต pimporn 9
2 วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต pimporn 7
3 ปรับปรุงวิชา ประวัติศาสตร์ฯ และเศรษฐกิจพอเพียง pimporn 6
4 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ pimporn 5
5 รายงานการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ฯ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 28
6 ประกาศผลงานเวทีภาษาไทย การนำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบ active learning pimporn 17
7 ประกาศรายชื่อ 45 คนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูพิเศษสอน pimporn 176
8 หนังสือแจ้งสถานศึกษา+โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 4/2560 pimporn 366
9 สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษชุด English Phrasebook ฉบับพกพา pimporn 808
10 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 3/2559 pimporn 93
11 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนครูอาชีวศึกษา 3/2559 pimporn 241
12 ประกาศรายชื่อ 60 คนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ pimporn 552
13 โครงการอบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 3/2559 pimporn 375
14 คู่มือครูวิชาภาษาไทย หลักสูตร ปวช. 2556 pimporn 3201
15 ประกาศรายชื่อ+รายละเอียดผู้ร่วมโครงการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 681
16 ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต 8 วิชา สำหรับนักเรียนระดับ ปวส. pimporn 9933
17 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา 2/2558 pimporn 229
18 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 2/2558 pimporn 183
19 ประมวลภาพการประชุมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2 pimporn 217
20 เอกสารประกอบการบรรยายครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รุ่นที่ 2/2558 pimporn 249
21 ประกาศรายชื่อ (รอบสุดท้าย) ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรสำหรับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 454
22 ประกาศรายชื่อ (รอบแรก) ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรสำหรับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 388
23 คำถามที่พบบ่อย อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 349
24 หนังสือแจ้งสถานศึกษา+โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 372
25 รายงานผลโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมฯ โดยใช้ Coaching Technique pimporn 168
26 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มภาคเหนือ pimporn 413
27 ตรวจสอบรายชื่อ+รายวิชา+ชื่อหน่วย เพื่อจัดทำเกียรติบัตรเผยแพร่ผลงานฯ pimporn 200
28 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ (สอศ.) pimporn 860
29 ทำเนียบ+ประมวลภาพการจัดประชุมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน pimporn 227
30 สำรวจความคิดเห็นก่อนเข้าร่วมประชุมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน pimporn 150
31 เอกสารประกอบการบรรยายครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว pimporn 478
32 ลงทะเบียน รับบัตร VIP ก่อนเริ่มงานประชุมฯ pimporn 245
33 คำถามที่พบบ่อย จากโครงการประชุมครูผู้ช่วย+พนักงานราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว pimporn 1203
34 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รอบสุดท้าย pimporn 465
35 อัพเดทรายชื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 + วันที่ 5 มิถุนายน 2557 pimporn 268
36 แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 1 pimporn 443
37 โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน pimporn 378
38 โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษาฯ ปี 2556-2557 pimporn 357
39 Coaching วิชาการจัดดอกไม้ pimporn 220
40 Coaching วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ pimporn 372
41 ตัวอย่างคำขึ้นต้นการเขียนจุดประสงค์รายวิชาของอาชีวศึกษา pimporn 171
42 การเปิดสอนสาขางานใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 339
43 การจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาในอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 143
44 การเตรียมจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา pimporn 437
45 คู่มือการบรรยาย "เทคนิคการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา" pimporn 247
46 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 142
47 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 161
48 ผังพื้นที่และการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ pimporn 168
49 รายงาน Coaching Technique เฉพาะกลุ่มภาคเหนือ pimporn 151
50 ผังการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Coaching Technique) pimporn 134
51 หลักสูตร ปวส. 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ pimporn 3172
52 ใช่แค่...เทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือ ? pimporn 208
53 การทำผลงานวิชาการผู้สอนอาชีวศึกษา pimporn 247

D/Lชุดการเรียน/คู่มือครู