หลักสูตร ปวช. (2562)  คู่มือวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คู่มือครูวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
หลักสูตร ปวส. (2563) วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ชุดการเรียน กลุ่มวิชาทักษะชีวิต หลักสูตร ปวส. 2557 เข้าชมและดาวน์โหลดได้ที่นี่

บทความใหม่ล่าสุด

Home

ตัวอย่างสื่อและ tools ต่าง ๆ ที่ใช้สร้างสื่อ

ดูทั้งหมด

บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ดูทั้งหมด

D/Lชุดการเรียนและคู่มือครู