ประกาศระดับเหรียญ ผลงานนำเสนอสื่อไอซีที 2016

พิมพ์ PDF

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยคณะกรรมการการคัดเลือกผลงาน การ นานวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ในโครงการนิเทศส่งเสริมการนานวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙  ระดับเหรียญและผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค สาหรับ ๓ ลาดับต่อไปนี้ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมประกวดรอบ สุดท้ายในโครงการ Thailand Innovative Teachers ๒๐๑๗ ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด  ตามลิงค์นี้