ประกาศระดับเหรียญ ผลงานนำเสนอสื่อไอซีที 2560

พิมพ์ PDF

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยคณะกรรมการการคัดเลือกผลงาน การ นานวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ในโครงการนิเทศส่งเสริมการนานวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560  ระดับเหรียญและผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค สาหรับ ๓ ลาดับต่อไปนี้ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมประกวดรอบ สุดท้ายในโครงการ Thailand Innovative Teachers 2018 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด ตามลิงก์นี้