ผังการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Coaching Technique)

พิมพ์ PDF

ผังการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินการโครงการฯ  ซึ่งโครงการนี้ จะดำเนินการทุกภาค โดยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคฯ ดูแลและประสานงาน  รายละเอียดการดำเนินโครงการจากผัง...