ผังพื้นที่และการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

พิมพ์ PDF

หน่วยศึกษานิเทศก์  สอศ. ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคฯ  ดำเนินการการประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา โดยคัดเลือกจากสถานศึกษาในภาคฯ จำนวน 6 แห่ง รายละเอียดอื่น ๆ อ่านจากเอกสารดาวน์โหลด

 

แผนผังการจัดพื้นที่ของโครงการฯ