โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษาฯ ปี 2556-2557

พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษาฯ ปี 2556-2557 เป็นโครงการเริ่มต้นในปี 2556 แต่ละภาค โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคฯ ปีแรก สถานศึกษาที่ร่วมโครงการคือ วิทยาลัยการอาชีพฝาง สำหรับปี 2557 จะร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ และร่วมนิเทศ วิทยาลัยการอาชีฝาง สาขาท่าตอน เป็นโครงการเล็ก ๆ และจะพยายามทำให้ต่อเนื่อง กิจกรรมฯ และการดำเนินการดังผังนำเสนอ

 

 

ผังการทำงานตามโครงการฯ {jcomments on}
Text : Photo  Pimporn Sarichun
March 2014