โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน

พิมพ์ PDF

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จะจัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน จัดอบรมฯ วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 หัวข้อเรื่อง

 

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
  • การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นปัญหา
  • การประเมินตามสภาพจริง

 

กำหนดเวลาการจัดขั้นตอนของโครงการฯ

 

ศึกษาถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งใบสมัครจะต้องได้รับการ การลงนามรับรองและอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารสถานศึกษา  ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร

อ่านแล้วต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ผู้ประสานโครงการฯ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ เบอร์โทรสำนักงาน 053-222278 อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน