ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รอบสุดท้าย

พิมพ์ PDF

ตามกำหนดเวลาของการวางแผนการทำงาน  วันนี้ 10 มิถุนายน 2557 จึงขอประกาศรายชื่อรอบสุดท้ายของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน  ในหัวข้อเรื่อง หลักสูตร ปวช. 2556  การทำแผนการจัดการเรียนรู้ PBL และการประเมินตามสภาพจริง รายละเอียดของโครงการและการเตรียมการอ่านจากเอกสารแนบ ดังนี้

 

 

สำหรับรายละเอียดอื่น  ข้อคำถามที่ถูกถามบ่อย

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

แจ้งผู้มีรายชื่อ 1-60 ท่าน

การเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับการประชุมในครั้งนี้

1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 หน่วย

2. เอกสาร ตำรา ข้อมูลอ้างอิง เพื่อใช้ประกอบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

3. ให้นำโน้ตบุ๊คและสายพ่วงเต้ารับไฟฟ้ามาด้วยเพื่อทำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ และนำเสนอบนระบบสารสนเทศของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

4. คำสั่งอนุญาตไปราชการเพื่อมอบให้กับคณะกรรมการรับลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557

5. ให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบชื่อ-นามสกุลและสถานศึกษา ให้ถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดให้รีบดำเนินการแจ้งให้ผู้ประสานงานฯ ทราบทางอีเมล  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ภายใน วันที่ 12 มิถุนายน 2557

6. ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีรายชื่อ 1-60 ท่านนี้เท่านั้นให้เข้าร่วมประชุมฯ และขอแจ้งให้สถานศึกษาทราบว่า จะขอยกเลิกสำหรับรายชื่อใหม่หากสถานศึกษาต้องการจะปรับเปลี่ยน

7. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมฯ ครั้งนี้จะใช้หมายเลขลำดับรายชื่อที่ได้แจ้งในประกาศฯ

8. ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากงบประมาณโครงการฯ ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ

9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   หรือในกลุ่ม Pom-Vec-Group

 

สิ่งที่จะขอความร่วมมือสำหรับผู้มีรายชื่อ 1-60 ท่าน
1. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จำนวน 1 หน่วย เป็นไฟล์ pdf  ให้กับผู้ประสานงานฯ ทางอีเมล  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อจะเก็บไว้ในคลังข้อมูลของศูนย์ฯ

2. สำหรับผู้ที่ใช้ social media ของ facebook รบกวนขอ  เข้าร่วมกลุ่ม   Pom-Vec-Group  เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการฯ หรือกิจกรรมก่อนเข้าร่วมประชุมฯ   ขั้นตอนการร่วมกลุ่มมีอยู่ด้านล่าง  หรือสามารถติดตามทางเว็บไซต์ http://prvec.nsdv.go.th/info/ หรือทางอีเมล ซึ่งอาจจจะได้รับข้อมูลภายหลัง