คำถามที่พบบ่อย จากโครงการประชุมครูผู้ช่วย+พนักงานราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว

พิมพ์ PDF

ให้สถานศึกษาที่ส่งใบสมัครของครูที่สนใจเข้ารับการอบรมฯ ตามโครงการฯ หลักสูตร การจัดทำแผนการเรียนการสอน+PBL+Authentice Assessment ให้กับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน  จัดส่งและติดตามขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการตามแผนผังต่อไปนี้

 

ผังการดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน

 

คำถามที่พบบ่อย

 • สถานศึกษา สามารถส่งบุคลการได้ทั้งหมดกี่คน Smile

คำตอบ ศูนย์ฯ ภาคเหนือ ไม่ได้กำหนดจำนวนของแต่ละแห่ง ดังนั้นคงจะต้องเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารฯ ที่จะพิจารณาเพราะเป็นช่วงเปิดเทอม แบ่ง ๆ กันมาค่ะ ไม่งั้น นร. จะไม่มีครูสอนหลายห้อง คิดว่าโครงการนี้น่าจะจัดอีกหลายครั้งหรือต่อเนื่องค่ะ

 • ส่งใบสมัครได้ทางไหน Wink
คำตอบ ส่งใบสมัครทาง AMS e-office ของสถานศึกษา ถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์และโทรสาร รวมถึงทางอีเมลของผู้ประสานงานโครงการฯ
 • ส่งใบสมัครมาแล้วจะได้เข้าร่วมอบรมฯ หรือไม่ Undecided
คำตอบ กำหนดการทำงานของโครงการฯ ให้ดูแผนผังการดำเนินการฯ ประกอบ  หากจำนวนผู้เข้าอบรมแจ้งความประสงค์ มาจำนวนมาก เกินกำหนดที่ระบุไว้  ทางผู้ประสานงานโครงการอาจจะปรับเปลี่ยนการแจ้งรายชื่อให้เร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อได้เตรียมตัวก่อนเนิ่น ๆ
 • ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน ไม่จบ ป.ตรี เข้าอบรมได้หรือไม่่ Surprised
คำตอบ วุฒิการศึกษา ไม่ได้ระบุไว้ในโครงการฯ และเป็นเงื่อนไขของการสมัคร  หากทำหน้าที่สอน มีตารางสอน ก็สามารถขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมฯ ได้
 • สถานที่จัดโครงการฯ ครั้งนี้ จัดที่ไหน โรงแรมอะไร Cool
คำตอบ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย การ์เด้น {jcomments on}
 • จบโครงการฯ แล้วครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จะได้อะไร Kiss
คำตอบ จะได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดการสอนโดย PBL การประเมินตามสภาพจริง และเกียรติบัตรไว้ใช้ประกอบการพิจารณาการเข้ารับการอบรมฯ และผลงานซึ่งจะได้รับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์
 • สถานศึกษายินดีจะออกค่าใช้จ่าย ร่วมกับทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  และขอเพิ่มจำนวนตามที่ต้องการ
คำตอบ ด้วยความยินดีสำหรับการสนับสนุนของสถานศึกษา ขอเป็นโอกาสในโครงการครั้งต่อไป หากจำนวนผู้ประสงค์ฯ เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ภาคเหนือ ขอดำเนินการตามโครงการฯ ที่ได้จัดขั้นตอนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
รายชื่อครู
 • ไม่มีชื่อในรุ่นที่ 1 แล้วจะได้อบรมพัฒนาในรุ่นต่อไปหรือไม่ Cry
คำตอบ เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ จำนวนมาก ซึ่งเป้าหมายของโครงการ กำหนดไว้เพียง 50 คน  ดังนั้น ทางคณะทำงานจึงจำเป็นต้องวางแผนสำหรับโครงการฯ ในรุ่นต่อ ๆ ไป หากจะดำเนินโครงการเมื่อไรจะแจ้งให้กับทางสถานศึกษาทราบและเรียงตามลำดับที่จัดเก็บไว้
 • แล้วรุ่นที่ 2 จะมีรายชื่อหรือไม่Yell
คำตอบ ทางผู้ประสานงานจะแจ้งอีกครั้งเมื่อครบกำหนดการยื่นใบสมัคร วันสุดท้ายคือ 9 มิถุนายน 2557
 • คำนำหน้าชื่อ  ชื่อ นามสกุล ชื่อวิทยาลัยพิมพ์ผิด ทำอย่างไรYell
คำตอบ ตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล และสถานศึกษา  หากพบข้อผิดพลาดต้องรีบแจ้งให้ผู้ประสานงานทราบทันที เพราะเอกสารที่ประกอบการจัดประชุมฯ ครั้งนี้จะใช้รายชื่อที่ประกาศเป็นแนวทางในการทำงานและวางแผนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน การเก็บข้อมูลเอกสาร เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุม การเผยแพร่ผลงาน
 • ไม่มีรายชื่อในรายการ หมายเลข 1-60 แต่ทางวิทยาลัยออกหนังสือไปราชการให้แล้ว จะเข้าประชุมฯ ได้หรือไม่
คำตอบ ผู้จัดโครงการได้กำหนดจำนวนตัวเลขและนำข้อมูลต่าง ๆ ของรายชื่อทั้งหมด ไปวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวทั้งหมด ดังนั้น ทางผู้จัดโครงการฯ จึงขอให้ทางผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม กรุณาแจ้งเงื่อนไขและกติกานี้ให้กับทางวิทยาลัยทราบด้วย เพื่อจะได้มีแนวทางการทำงานที่เป็นระบบและมาตรฐานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ อาชีวศึกษาในภาคเหนือ และใบสมัครฯ ของท่านก็ไม่ถูกละเลย จะนำมาพิจารณาตามลำดับที่จัดเรียงไว้ สำหรับการจัดโครงการในครั้งหน้า
ที่พัก
 • ผู้เข้าประชุมฯ จะเข้าพักได้ในวันที่เท่าไหร่
คำตอบ ผู้เข้าประชุมฯ เข้าพักได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน 2557 ผู้จัดประชุมฯ จะระบุตามประกาศ  ดังนั้น ให้แจ้งหมายเลขและชื่อ นามสกุล ตามที่ได้ประกาศฯ ไว้ โดยให้พักห้องละ 2 ท่าน จับคู่ หญิงและหญิง ชายและชาย ไม่สลับชายหญิงตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้พักเดี่ยว เนื่องจากจัดคู่ได้ครบตามจำนวนแล้ว
 • การประชุมถึงวันที่ 20 มิถุนายน จะพักต่อในคืนวันที่ 20 ได้หรือไม่
คำตอบ ท่านสามารถพักได้ แต่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับคืนวันที่ 20 หรือถัดไปเอง  เนื่องจากข้อตกลงของโครงการพักวันสุดท้ายคือวันที่ 19 มิถุนายน  และจะต้องเช็คเอ้าท์ ก่อนเที่ยงวันที่ 20 มิถุนายน
 • แผนที่โรงแรมที่ประชุม ดูได้ที่นี่ หรือค้นหาคำว่า  โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นและรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ใน Google Map
 • ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากงบของโครงการฯ ทั้งสิ้น
ค่าพาหนะ
 • นำรถยนต์มาเอง จะเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะทางได้หรือไม่
คำตอบ เบิกได้ค่ะ แต่ต้องระบุในคำสั่งที่มาราชการว่า ใช้พาหนะฯ หมายเลขทะเบียนอะไร และทางการเงินจะเบิกจ่ายให้ได้ตามระยะทางที่ถูกกำหนดโดยกรมบัญชีกลาง และไม่เกินจากยอดได้กำหนดไว้ในโครงการ
แผนการจัดการเรียนรู้
 • ทำไมต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 หน่วย
คำตอบ เนื่องจากได้กำหนดไว้ในโครงการตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อจะได้เห็นถึง การพัฒนาจากการเข้ารับการอบรม รวมทั้งการจัดส่ง แผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ จะเป็นการได้เผยแพร่ผลงาน ได้นำไปใช้ประโยชน์และให้บริการกับสมาชิกและเครือข่ายครูอาชีวศึกษาด้วยกัน  รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ จากการเปรียบเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับหลังสุด ก็จะได้รับการเผยแพร่ฯ พร้อมได้รับเกียรติบัตรจากทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ใช้ประกอบข้อมูลในการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดรับแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นวันที่เท่าไหร่
คำตอบ เนื่องจากมีคุณครูหลายท่านที่พึ่งได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จากที่บุคลากรบางสถานศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ได้  จึงได้เลื่อนการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ไปจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2557  ซึ่งแผนฯ ที่ส่งมาให้กับศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
 • ส่งหลายแผนการจัดการเรียนรู้ จะได้หรือไม่
คำตอบ ผู้ประสานงานขอรับเพียงแค่ 1 แผนเท่านั้น ส่งมาจำนวนมาก ก็จะเผยแพร่ให้เพียงหน่วยเดียว
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ลองศึกษาโครงการอีกครั้งฯ  ที่นี่