ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ (สอศ.)

พิมพ์ PDF
ตัวอย่างต่อไปนี้ คือตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน ในกลุ่มภาคเหนือ เพื่อเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์และใให้บริการทางวิชาการ ในการจัดประชุมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  โดย

{jcomments on}