ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต 8 วิชา สำหรับนักเรียนระดับ ปวส.

พิมพ์ PDF
ชุดการเรียน ทั้ง 8 วิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จากโครงการหน่วยศึกษานิเทศก์และความร่วมมือของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระบบทวิภาคี โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ที่ระบุ เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนรับเอกสาร 

ขอขอบคุณสำหรับคณะกรรมการในการทำชุดการสอนฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เอกสารเป็นรูปเล่ม หากมีข้อบกพร่องหรือคำแนะนำประการใด สามารถแจ้งให้ผู้ประสานงานได้ทราบ  เพื่อจะได้เป็นข้อมูลปรับปรุงเอกสารในลำดับต่อไป
  1. ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (300-1101)
  2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม (3000-1201)
  3. ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน (3000-1203)
  4. ภาษาอังกฤษโครงงาน (3000-1204)
  5. การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม (3000-1312)
  6. คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000-1404)
  7. ชีวิตกับสังคมไทย (3000-1501)
  8. การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม (3000-1601)
ติดต่อผู้ประสานงาน
นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์ สอศ. 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน