คู่มือครูวิชาภาษาไทย หลักสูตร ปวช. 2556

พิมพ์ PDF

คู่มือครูวิชาภาษาไทย ทั้ง 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาษาไทยธุรกิจ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จากโครงการหน่วยศึกษานิเทศก์และความร่วมมือของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้จัดทำเป็นรูปเล่ม และมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และอาชีวศึกษาเอกชน ทั่วประเทศ

บัดนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จึงได้จัดทำเป็นเอกสารที่เป็น E-book  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ที่ระบุ เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนรับเอกสาร


ขอขอบคุณสำหรับคณะกรรมการในการทำคู่มือครู และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เอกสารเป็นรูปเล่ม หากมีข้อบกพร่องหรือคำแนะนำประการใด สามารถแจ้งให้ผู้ประสานงานได้ทราบ  เพื่อจะได้เป็นข้อมูลปรับปรุงเอกสารในลำดับต่อไป

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือครูภาษาไทย