ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนครูอาชีวศึกษา 3/2559

พิมพ์ PDF

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) ตามโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผล เพื่อครูผู้ช่วย พนักงงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน โดยศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 29 กันยายน-3 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลดังกล่าวเป็นการให้บริการทางวิชาชีพ จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่เครือข่ายครูอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 ดูรายชื่อวิชาและหน่วยการเรียนได้ที่นี่  และดูรายชื่อตามรายวิชาได้ทีนี่