รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 3/2559

พิมพ์ PDF

สรุปรายงานผลโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผล เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ โดย ศูนย์ฯ เหนือ จำนวน 60 ท่าน วันที่ 29 ก.ย.-3 ต.ค. ณ จ.เชียงใหม่ ดังเอกสารตามลิงค์นี้