สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษชุด English Phrasebook ฉบับพกพา

พิมพ์ PDF

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำสื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพชุด English Phrasebooks ฉบับพกพานี้ขึ้น เพื่อรวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในอาชีพ รวมทั้งสำนวนที่ควรรู้เมื่อไปทำงานต่างประเทศ จะได้ฝึกฝนด้วยตนเอง ซึ่งฉบับที่จับต้องได้นั้นได้เผยแพร่ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศทั้งของรัฐและเอกชนไปเรียบร้อยแล้ว และฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้


ขั้นตอน
 • คลิกตรงชื่อเอกสารที่ต้องการ
 • กรอกข้อมูล (เล็กน้อย)
 • แล้วจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลด
 • เอกสารมีขนาด A5

สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพชุด English Phrasebooks ประกอบด้วย 7 เรื่อง ได้แก่

 1. An English Phrasebook for Industrial Trades (ช่างอุตสาหกรรม)
 2. An English Phrasebook for Hotels and Restaurants (โรงแรมและภัตราคาร)
 3. An English Phrasebook for Retail Customer Services (บริการลูกค้าขายปลีก)
 4. An English Phrasebook for Tour Guides (ผู้นำเที่ยว/มัคคุเทศก์)
 5. An English Phrasebook for Thai Massage (การนวดแผนไทย)
 6. An English Phrasebook for Working on Farms (การทำงานฟาร์ม)
 7. Useful Words and Expression for Vocational Students and Teachers (ศัพท์และสำนวนที่่จำเป็นต่อนักเรียนและครูอาชีวศึกษา)