รายงานการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ฯ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

พิมพ์ PDF

รายงานการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ active learning วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  จากโครงการปฏิรูปภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าทีพลเมือง กิจกรรมที่ 1 ปฏิรูปการสอนภาษาไทย สำหรับปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นผู้รับผิดชอบ  อ่านทั้งหมดได้ที่นี่