ความต้องการกำลังคนสายอาชีพและแนวทางเพิ่มกำลังคน

พิมพ์ PDF

สรุปการบรรยายหัวข้อเรื่อง  ความต้องการกำลังคนสายอาชีพและแนวทางเพิ่มกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดย ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล  ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ดูจากเอกสารดาวน์โหลด