วิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มความต้องการกำลังครูของ สอศ.

พิมพ์ PDF

แฟรมที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์ทิศทางความต้องการกำลังครูของ สอศ. ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัว พิจารณาประกอบจากข้อมูลต่าง ๆ และคู่มือฯ  นำเสนอในรูปแบบของ mind mapping ใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...ดูได้จากเอกสารดาวน์โหลด