หนังสือแจ้งสถานศึกษา+คำสั่ง+รายละเอียด การประชุมฯ การจัดทำชุดการเรียนรู้ฯ

พิมพ์ PDF

โครงการจัดทำชุดการเรียนภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต ภายใต้โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 27-29 มกราคม 2558  ณ จังหวัดเชียงใหม่

  • คำสั่งฯ
  • หนังสือแจ้งสถานศึกษา
  • รายละเอียดการเตรียมตัว+อุปกรณ์
  • หนังสือแจ้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
  • หนังสือแจ้งการเตรียมตัว
สิ่งที่ผู้เข้าประชุมจะต้องจัดเตรียม
  • หนังสือ/คำสั่ง ขออนุญาตเข้าประชุมฯ เพื่อประกอบการเบิก
  • โน้ตบุีค+สายพ่วงเต้ารับไฟฟ้า
  • เอกสารประกอบการจัดทำ ตามรายวิชาที่กำหนด คำอธิบายรายวิชาดูได้จากเอกสารประกอบการบรรยาย เนื่องจัดสถานที่จัดประชุมฯ ความเร็ว+แรงของระบบไวไฟ มีเพียงระดับหนึ่ง เพื่อความสะดวกอาจจะดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเก็บไว้ในเครื่องไว้ก่อน
สถานที่ประชุม  จัดที่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท็ จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ดูตามลิงค์