เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมจัดทำชุดการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต

พิมพ์ PDF

เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมจัดทำชุดการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วันที่ 27-29 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย นายไพฑูรย์  นันตะสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

(มีเอกสารจับต้องได้แจกในงานฯ)

 

เอกสารประกอบการประชุมฯ (มีเอกสารจับต้องได้แจกในงานฯ)

 

เอกสารประกอบการบรรยายของ รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ ตัวอย่างการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา