กำหนดการจัดทำชุดการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต+วิเคราะห์ชื่อหน่วย 8 รายวิชา

พิมพ์ PDF

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมจัดทำชุดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรใหม่ (2557) ซึ่งการดำเนินการจะมีขั้นตอนและระยะเวลา ดังภาพหรือเอกสารดาวน์โหลดต่อไปนี้

สำหรับการวิเคราะห์ชื่อหน่วยของแต่ละวิชา จะนำเสนอให้ลำดับต่อไปนี้

  • ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
  • ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
  • การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • อังกฤษโครงงาน
  • ชีวิตกับสังคมไทย
  • คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
  • การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม