หนังสือแจ้งประชุมฯ ทำชุดการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต ครั้งที่ 2

พิมพ์ PDF

แจ้งคณะกรรมการ

ตามโครงการจัดทำชุดการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ

 

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับชุดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต จำนวน 8 รายวิชา ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-29 มกราคม 2558
  • และได้มอบหมายการจัดทำชุดการเรียนโดยจัดทำให้รูปของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มวิชา ตามที่กำหนดไว้คือ 1 ก.พ. - 9 มี.ค. 2558 ไปแล้วนั้น

กิจกรรมลำดับถัดมาก็คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ ซึ่งจะดำเนินการ วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการจะต้องดำเนินการคือ

  • จัดส่งร่างชุดการเรียน ให้กับประธานฯ เลขานุการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์วิทยากลุ่ม
  • ประธานฯ ส่งเอกสารให้กับทางศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ผู้ประสานงานโครงการฯ คือ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
  • เตรียมตัวเข้าร่วมประชุมฯ  ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดการทำงานทั้งโครงการ และกำหนดหัวข้อการรับผิดชอบแต่ละมอดูล ได้ที่นี่
  • สำหรับหนังสือแจ้งสถานศึกษ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย อยู่ในเอกสารแนบด้านล่าง

 

รายละเอียดที่จะต้องจัดเตรียมในการประชุม

1. เอกสารหนังสือ/คำสั่ง ขออนุญาตเข้าประชุมฯ เพื่อใช้ประกอบการเบิกของโครงการ

2. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสายพ่วงเต้ารับไฟฟ้า

3. ข้อมูลชุดมอดูลที่รับผิดชอบ

4. หนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอนที่จะใช้ประกอบและค้นคว้าในการจัดทำชุดการเรียนรู้

5. ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิชาฯ ให้นำ handy drive ที่ได้รับแจกจากการประชุมฯ ครั้งก่อนมาด้วย