รายงานผลการประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint & Multipoint

พิมพ์ PDF

จากการจัดประชุมหลักสูตรฯ PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รายงานผลการดำเนินโครงการฯ