ประมวลภาพการประชุมฯ บูรณาการไอซีทีการจัดกาเรียนฯ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

พิมพ์ PDF

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จัดอบรมฯ วันที่ 26-28  กันยายน 2558 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ