เรื่องต้องทำ ...เมื่อเลิกฝึกงาน

พิมพ์ PDF

เรื่องต้องทำ...เมื่อเลิกฝึกงาน
เรื่อง นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ * ศึกษานิเทศก์ (3  ตุลาคม  2550)

 

ถึงเวลาใกล้ครบกำหนดการฝึกงาน นักเรียนนักศึกษา ส่วนใหญ่ก็จะดีใจ หรืออาจจะมีบางคนเริ่มรู้สึกเสียดายโอกาสในการฝึกงานแบบนี้ เพราะเจอกับสภาพการทำงานจริง ไม่ต้องใช้บทบาทสมมติเหมือนกับนั่งเรียนในห้องเรียน ผิดพลาดขึ้นมาจะพบว่า บางงานแทบจะเดินไม่ได้ทั้งระบบหรือบางงานจะสามารถแก้ไข  ได้บรรยากาศของการทำงานร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนหรือคนในวัยเดียวกัน  ได้เพื่อนร่วมงานใหม่มีเครือข่ายในโลกของอาชีพจริง ค้นพบคำตอบว่า ตนเองน่าจะเหมาะกับงานกับคนอย่างไรหรือบางคนอาจจะไม่ได้อะไร....คงจะไม่มี

 

ทีนี้ ก็มาดูกันว่า ก็แค่เรื่องจะใกล้ครบฝึกงาน มันจะต้องมีอะไรกันอีก มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถึงเวลาก็เดินออกมาแค่นั้น แต่ความจริงแล้วยังมีเรื่องที่ควรปฏิบัติหลายอย่าง

 

ควรแจ้งล่วงหน้า     ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานลักษณะใดทั้งปกติและทวิภาคี ที่ระยะเวลาสั้นและหรือยาว บางสถานประกอบการอาจจะมีนักเรียนนักศึกษาหลายคนหลายสถาบัน เข้ามาฝึกงานในระยะเวลาที่ต่างกัน  ดังนั้น ควรลดภาระนี้ให้ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก โดยการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนที่จะเลิกฝึกงาน

 

สมุดบันทึกและบัญชีการลงเวลา    การบันทึกงานประจำวันในสมุดบันทึกและบัญชีการลงเวลา   ต้องบันทึกให้ครบและพร้อมที่นำเสนอ เพื่อให้ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึกได้ตรวจบันทึกและลงลายมือชื่อกำกับครบทุกวัน  กรณีที่บางสถานประกอบการอาจจะกำหนดให้มีการส่งสมุดบันทึกเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์

 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน   สถานศึกษาหลายแห่งได้แนบแบบประเมินการปฏิบัติงานพร้อมกับสมุดบันทึกและบัญชีการลงเวลาปฏิบัติงานมาด้วยกัน  ส่วนใหญ่จะเป็นประเมินพฤติกรรมในการประพฤติและปฏิบัติตนในที่ทำงาน  หากสถานประกอบการมีการประเมินจากการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเฉพาะระบบทวิภาคี ที่ต้องประเมินตามเนื้องานที่ปฏิบัติ สอนอะไรก็ต้องประเมินสิ่งนั้น ก็จะต้องแจ้งให้ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก ได้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน ทั้งนี้ บางแห่งอาจจะประเมินอย่างเปิดเผยหรือความลับ ก็ขึ้นอยู่กับแห่งนั้นๆ ว่าจะส่งแบบประเมินการปฏิบัติงาน  กลับสถานศึกษาเองหรือให้มาพร้อมกับตัวนักเรียนนักศึกษาที่จะกลับ

 

 

 

หนังสือส่งตัวกลับ   สถานที่ฝึกงานบางแห่ง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการหรืองานที่ฝึกเกี่ยวข้องกับงานสำนักงาน  จะมีหนังสือส่งตัวกลับ กรณีนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อสถานประกอบการจะได้จัดเตรียมไว้ให้พร้อม

 

รายงานการปฏิบัติงาน   สถานศึกษาหลายแห่ง มักจะกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาจัดทำรายงานแยกต่างหากกับสมุดบันทึกการฝึกงาน ซึ่งรายละเอียดในนี้จะประกอบไปด้วย  ส่วนแรก  โครงสร้าง เลขที่ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์  แผนที่ของสถานประกอบการ ส่วนที่สอง เป็นงานที่นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานหรืองานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สาม จะเป็นความคิดเห็น อุปสรรคและแนวทางวิธีแก้ไข  ซึ่งการทำรายงานนี้ ควรจะเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรกเข้าไปและต้องแจ้งสถานประกอบการให้ทราบว่า  จะมีการลงรายละเอียดเหล่านี้ในการรายงานการปฏิบัติงาน  เพราะสถานประกอบการบางแห่งก็ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลบางส่วน ฉะนั้น เรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญ ที่นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนรู้และสอบถามข้อมูลไว้เบื้องต้นก่อนที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ไว้ในรายงานการปฏิบัติงาน

 

สะสางงานที่รับผิดชอบให้เสร็จ   กรณีถ้าเป็นงานที่ต่อเนื่องไม่สามารถทำเสร็จได้ก่อนเลิกฝึกงาน จะต้องแจ้งให้ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึกทราบ เพราะจะได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำต่อได้  หรืองานที่ได้ติดต่อกับงานอื่นๆ ก็ต้องแจ้งให้ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึกทราบเช่นกัน

 

ไม่หยิบของจากสถานประกอบการติดมือกลับบ้าน   ถึงแม้เป็นของเล็กๆ น้อยๆ ที่เรา (คิดเอง) ว่า สถานประกอบการไม่ได้ใช้แล้ว นอกเสียจากว่า ได้มีการมอบให้โดยหน่วยงานหรือครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึกเป็นการเฉพาะส่วนตัว

 

เก็บโต๊ะให้สะอาด  กรณีที่ได้รับโต๊ะทำงานขณะฝึกงาน จะต้องไม่ทิ้งเอกสาร สิ่งของ วัสดุสำนักงาน เครื่องมือของสถานประกอบการหรือของส่วนตัว ควรจะเป็นโต๊ะทำงานที่ไม่ทิ้งร่องรอยว่ามีใครได้ใช้งานโต๊ะนี้ไว้  หากเป็นสาขาวิชาอื่น ๆ อาจจะได้รับตู้หรือชั้นส่วนตัว ก็คงจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 

ไปลา-มาไหว้  เริ่มที่ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก  เจ้านาย เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ที่เคยเกี่ยวข้องด้วย อย่าลืมว่า บางที่อาจจะได้กลับมาพบกันอีก  ได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานในอนาคต ขอคำปรึกษาแนะนำ  เป็นผู้ที่จะอ้างอิงให้กับนักเรียนนักศึกษา กรณีที่ไปสมัครงาน

 

จากข้อพึงปฏิบัติข้างต้น เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการ เป็นมารยาทที่ดีของการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ไม่ใช่เป็นเกิดผลดีแก่นักเรียนนักศึกษาเท่านั้น ชื่อเสียงของสถานศึกษาก็จะได้รับเต็มๆ  ส่งผลให้กับรุ่นน้องๆ  ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหลายที่จะต้องมาฝึกงานในรุ่นต่อๆ ไป ก็คงไม่แปลกใจนักที่เรามักจะได้ยินว่า  สถานประกอบการบางแห่งจะรับนักศึกษาเฉพาะบางสถาบันเท่านั้น ฉะนั้น นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกงานแต่ละคนแต่ละรุ่นก็เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของสถานศึกษานั้นด้วยเช่นกัน