ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน

พิมพ์ PDF

ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน
เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (8 มิถุนายน  2555)

 

อาชีวศึกษารัฐบาลอย่าพึ่งค้อนควักเมื่อเหลือบเห็นหัวข้อนี้ สืบเนื่องก็ด้วยได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบทวิภาคี เป็นต้นว่า ส่วนร่วมในการให้ความรู้ครูฝึกสถานประกอบการในการจัดทำแผนการฝึกและประเมินผล การร่วมตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเอกชนในการขอเพิ่มหลักสูตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถานศึกษาเอกชนที่จัดทวิภาคีและตัวแทนส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคีจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ได้รับข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษากับครูนิเทศระบบทวิภาคี ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชนที่จัดระบบทวิภาคีและสถานประกอบการที่รับนักเรียนทวิภาคี แล้วมีฝ่ายจัดฝึกอบรมภายใต้ร่มเงาของบริษัทแม่

นอกจากนี้ยังพบว่า อาชีวศึกษาเอกชนต่างจังหวัดเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกซึ่งจัดระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น การโฆษณาประกาศรับนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาเอกชนที่จัดระบบทวิภาคีมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ หน้าเว็บไซต์และ social network การเพิ่มจำนวนขึ้นไม่เฉพาะระดับ ปวช. เท่านั้น ในระดับ ปวส. สถานศึกษาเอกชนบางแห่งสามารถนำรูปแบบของสถานศึกษาที่จัดระบบทวิภาคีในระดับ ปวช. มาเป็นโมเดลเพื่อจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้นโดยร่วมมือและเป็นเครือข่ายกับภาคเอกชนซึ่งจัดการศึกษารูปแบบนี้  อ่านต่อได้ที่เอกสารดาวน์โหลด