วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี

พิมพ์ PDF

 

วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่ร่วมจัดทวิภาคี
เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (17 พฤษภาคม 2555)
ได้มีโอกาสได้พบครูฝึกจากสถานประกอบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ได้กำหนดหัวเรื่องในการพูดคุยประการใด แต่ได้เก็บประเด็นของการสนทนาเหล่านั้น มาสะท้อนภาพของการจัดทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีเรื่องที่น่าสนใจจะนำมาแลกเปลี่ยนร่วมกันดังนี้
ประเภทของสถานประกอบการ  กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ร้านสะดวกซื้อ ร้านเฉพาะอย่าง supercenter/hypermark ร้านขายของชำ ขาดแต่ร้าน supermarket และ category Killer ซึ่งในไม่ช้าพื้นที่ของจังหวัดนี้ก็จะมีกลุ่มลงทุนในธุรกิจเหล่านี้มาจับจอง โดยทราบได้จากการประชาสัมพันธ์ตามสื่อและสังเกตเห็นอาคารขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจทั้งหลายกล่าวข้างต้นเหล่านี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ไม่เฉพาะจังหวัดขนาดใหญ่เท่านั้น แม้แต่ในชุนชนหรือตามอำเภอก็จะเห็นร้านเหล่านี้เริ่มแทรกตัว ค่อย ๆ เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของคนต่างจังหวัดให้มีไลฟ์สไตล์เป็นคนเมืองได้อย่างกลมกลืน
ส่งผลต่อความต้องการแรงงานในอาชีพนี้จำนวนมาก ดังรายงานผลแนวโน้มการต้องการแรงงานในช่วง 2553-2557 ของกระทรวงแรงงาน ที่ว่า อาชีพพนักงานธุรกิจค้าปลีกเป็น หนึ่งในสิบอันดับที่มีการประมาณความต้องการแรงงาน  งานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกมีลักษณะของงานเทียบเคียงกับหลักสูตรอาชีวศึกษา สาขาธุรกิจค้าปลีก ถือได้ว่า เป็นสาขาแรก ๆ เช่นกัน ได้ร่วมจัดทวิภาคีในภาครัฐบาล ดังนั้น จังหวัดเล็กเช่นลำปาง แม้จะเป็นรองจากเมืองใหญ่เชียงใหม่  ก็ยังได้ลูกค้ากลุ่มเดิมที่ยังเหนียวแน่นร่วมจัดทวิภาคี และทยอยเพิ่มเครือข่ายเป็นร้านเฉพาะอย่าง supercenter และร้านสะดวกซื้อ
อ่านต่อได้ที่เอกสารดาวน์โหลด
อ้างอิง :
กองวิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน, รายงานผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วง 2553-2557, 2552.
บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน), คู่มือการเรียนสำหรับครูฝึกและนักเรียนวิชาธุรกิจค้าปลีก 1-2, 2545.
นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ เขียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
จากการเป็นวิทยากรบรรยาย “การจัดแผนการฝึกและวัดประเมินผลของครูฝึกสถานประกอบการ”
การนำข้อความไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน  http://pr.nsdv.go.th/