สถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ-สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

พิมพ์ PDF

จากการเข้ารับการนิเทศติดตามการจัดสถานศึกษาเฉพาะทางนำร่อง ภาคเหนือ สาขาอาชีพไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี นางสาวกชพร   สดเมือง รองผู้อำนวยการฯ ครูคนองเดช ดาวสุข ตัวแทนคณะครูของสาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครูไพฑูรย์ วิจารณ์ สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า   ครูเกรียงศักดิ์   ฉลาด สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ได้ให้ข้อมูล ตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้

การจัดการ
ทั้งสามสาขางาน เป็นการจัดการศึกษาที่ลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้มีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร กำหนดครุภัณฑ์ บุคลากร คุณสมบัตินักศึกษา และปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร
สาขาเฉพาะทางที่ทำความร่วมมือและนำเสนอ เป็นสาขางานที่ต่างสาขาวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร ปวส. 2546 ได้แก่ สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อยู่สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  อยู่ในสาขาเครื่องกล สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า อยู่ในสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม

การจัดทำแผนการเรียน จัดตามโครงสร้างที่ สอศ. กำหนด ตามหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ แยกเป็นพื้นฐาน สาขาวิชา และสาขางานที่กำหนด และการจัดการศึกษาของสาขางานที่ระบุทั้ง 3 สาขางาน จัดในรูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนั้น รายวิชาในสาขางาน จึงได้เลือกชื่อวิชา ปฏิบัติงานฯ 1 ปฏิบัติงาน 2 ตามลำดับ ยกเว้น สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในภาคเรียนที่ผ่านมาอ่านต่อที่เอกสารดาวน์โหลด