โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลฯ

พิมพ์ PDF

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562