ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

พิมพ์ PDF

ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพสำหรับผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 จากโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้สื่อดิจิทัล ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562