สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล วท.เชียงคำ

พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล วท.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563)

1. เชิงปริมาณ

-   ครูร้อยละ 60 จัดทำหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

-   ครูร้อยละ 60 นำสื่อ/นวัตกรรมไปประยุกต์ในการจัดทำแผนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และนำสู่การปฏิบัติ

2. เชิงคุณภาพ

-   ครูสร้างสื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   ครูนำสื่อ/นวัตกรรมไปประยุกต์ในการจัดทำแผนและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปผลโครงการฯ  พร้อมข้อมูลจากการนิเทศและแนวทางที่จะพัฒนาการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (สรุปเล่มเชียงคำ.pdf)สรุปผลโครงการฯ วท.เชียงคำ 717 Kb