สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วท.ดอกคำใต้

พิมพ์ PDF

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วท.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563)

1. วัตถุประสงค์

-ครูสร้างและพัฒนาสื่อแบบออนไลน์ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ

2.1เชิงปริมาณ

-   ครูร้อยละ 60 จัดทำหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

2.2 เชิงคุณภาพ

-   ครูสร้างสื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สรุปผลโครงการฯ  พร้อมข้อมูลจากการนิเทศและแนวทางที่จะพัฒนาการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (สรุปเล่มดอกคำใต้.pdf)สรุปผลโครงการฯ วท.ดอกคำใต้ 681 Kb