เด็กที่จบ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อไปต่อ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ถือเป็นเด็กสาย ม.6 ใช่ไหมคะ

พิมพ์ PDF

เด็กที่จบ ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อไปต่อ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ถือเป็นเด็กสาย ม.6 ใช่ไหมคะ

 

หลักสูตร ปวส. พุทธศักราช 2563  โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทียบเท่า
ปวส. คอมธุรกิจ เปลี่ยนชื่อสาขาใหม่ ถ้าที่ใดเคยเปิดคอมธุรกิจ เปิดสอนสาขาใหม่ได้เลย ถ้าเดิมไม่เคยเปิดคอมธุรกืจ ต้องทำโครงการขอเปิดสอน

แต่ถ้าจะให้ดี ทำหนังสือแจ้งสอศ  เพื่อทราบ ..เผื่อจะมี ปัญหา เรื่อง งปม. รายหัว แค่แจ้งว่าเดิมเคยเปิดอยู่แล้ว แต่ ปวส. มีเปลี่ยนชื่อสาขา จึงได้เปิดสอนตามสาขาที่เปลี่ยนชื่อ

นางสาววัลลภา อยู่ทอง
อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สอศ.