นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ?

พิมพ์ PDF

นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการจะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ?


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
โครงสร้างนี้สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน หรือเทียบเท่า 

สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น

  • 30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3
  • 30200-0002 การขายเบื้องต้น 1-2-2
  • 30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2
  • 30215-0002 งานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ 1-4-3
  • 30216-0001 การโต้ตอบจดหมายในงานสํานักงาน 1-2-2
  • 30216-0002 การจัดประชุม 2-2-3

 

 

 

นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ