นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การเลขานุการ จะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการตลาด ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ?

พิมพ์ PDF

นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การเลขานุการ จะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการตลาดต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ?

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุ ทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
โครงสร้างนี้สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพณิชยกรรม หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชาพณิชยกรรม ได้แก่ การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การเลขานุการ ฯลฯ ดังนั้นไม่ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ