วุฒิบัตรครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing

พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหาโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติเพื่อพัฒนาเลือกใช้โปรแกรมต่าง ๆ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกทั้งหมด 5 โปรแกรมMicrosoft Teams Google Hangouts Meet  Zoom Cloud Meetings Line Facebook Live
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing
กิจกรรมที่ 5 สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี แบ่งเป็น 3 หัวข้อ

  1. หลักสูตร 1 การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
  2. หลักสูตร 2 การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Microsoft Teams
  3. การมอบหมายงานด้วย Microsoft Teams

ซึ่งได้ดำเนินการครบ 3 หลักสูตรแล้ว ภายในเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 จึงได้มอบวุฒิบัตรให้ครูที่ผ่านหลักสูตรตามลิงก์นี้