เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา)

พิมพ์ PDF

โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการนิเทศมีความรู้และทักษะการใช้สื่อดิจิทัลด้วยวิธี Social Distancing F
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการนิเทศนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ด้วยวิธี Social Distancing

เป้าหมาย
1. ครูที่รับการนิเทศ เป็นครูอาชีวศึกษา สถานศึกษาภาคเหนือ ที่มีอีเมล office 365 Education นามสกุล ovecmail.org ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ครูที่เข้ารับการนิเทศประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing

กิจกรรม

 • หลักสูตร 1  การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
 • หลักสูตร 2  การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Microsoft Teams


สถานศึกษากลุ่มแรก ที่ร่วมโครงการ

 1. วิทยาลัยการอาชีพลอง
 2. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
 3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 4. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 5. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 6. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สถานศึกษากลุ่มที่สอง ที่ร่วมโครงการ

 1. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
 2. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
 3. วิทยาลัยเทคนิคสารภี
 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
 5. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
 7. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ คลิกที่ลิงก์นี้