หนังสือแจ้งสถานศึกษา+โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563 (ประกวดสื่อ2020)

พิมพ์ PDF

โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563 กิจกรรมคือ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ทางด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
  • ประกาศเกียรติคุณแก่ครูอาชีวศึกษาที่ได้ร่วมนำเสนอผลงาน ระดับภาค
  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการแก่ครูผู้สอน

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

  • มีผลงานทางด้านวิชาการด้านนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ในระดับภาคไม่ต่ำกว่า 50 ผลงาน
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกได้มีเวทีและเผยแพร่ผลงานในระดับภาค

เชิงคุณภาพ  ได้ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมฯ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

 

รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ

1. เกียรติบัตรชมเชย สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทุกคน และเกียรติบัตรสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอแต่ไม่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในระดับภาคเหนือ

2. เหรียญรางวัล แบ่งเป็นเหรียญทองแดง เหรียญเงิน และเหรียญทอง สำหรับผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

 

 

รายละเอียดดูที่เอกสารแนบ (คลิกได้ที่นี่ ทั้งไฟล์ pdf. และ docx.)

1. หนังสือแจ้งสถานศึกษา

2. โครงการฯ

3. รายละเอียดการคัดเลือกและนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ

4. ใบสมัคร (เป็นไฟล์ doc)

5. แบบเสนอข้อมูลประกอบผลงานฯ (เป็นไฟล์ doc)

 

ผู้ประสานโครงการ

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (ครูป้อม)

ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ

Facebook  Pom Pimporn

Facebook  กลุ่ม   New-Vec.-Group {jcomments on}