ตัวอย่างสื่อที่สร้างด้วย H5P แบบ Course Presentation เรื่อง Icon ในการทำงานของแอปพลิเคชัน Ms Teams

พิมพ์ PDF

ตัวอย่างสื่อที่สร้างด้วย  H5P แบบ  Course Presentation เรื่อง  Icon ในการทำงานของแอปพลิเคชัน Ms Teams

คลิกลิงก์นี้