วุฒิบัตรออนไลน์ครงการนิเทศฯ On-Site-Online-OnDemand 2021

พิมพ์ PDF

-รวมวุฒิบัตรออนไลน์-

โครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ On-Site, Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษา 4 หลักสูตร ระยะเวลาดำเนินการ 5 มกราคม-24 กุมภาพันธ์ 2564
ตามนโยบายของ สอศ. อาชีวศึกษายกำลังสองฯ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site On-Air Online On-Demand) เป็นกิจกรรมที่ 2 ปรับแผนจากการนิเทศ On-site ไม่ได้ เป็น On-line แทน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564-24 กุมภาพันธ์ 2564...ให้กับสถานศึกษาในภาคและต่างภาคที่แจ้งความประสงค์ ได้แก่ วอศ. สุรินทร์, วท. สันกำแพง, วอศ. นครราชสีมา, วก. บ้านตาก, วท. นครลำปาง. วอศ. สุโขทัย. วก. วิเชียรบุรี. วอศ. นครสวรรค์, วษท. เชียงใหม่, วช. สุโขทัย, วช. เชียงใหม่