สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand กิจกรรม 2

พิมพ์ PDF

โครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2  ตัวแทนจากสถานศึกษา 17 แห่ง ครู 127 คน   
ดำเนินการ  5 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2564  ลิงก์ที่นี่