ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 1 นิเทศออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In December 2021

พิมพ์ PDF

โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 1 นิเทศออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In December 2021 กำหนดเวลาระหว่าง 6-17 ธันวาคม 2564 จากสถานศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง

ลิงก์นี้